کد خطاهای یخچال فریزر اسنوا (Refrigerator error code)

کد خطاهای یخچال فریزر اسنوا

کد خطاهای یخچال فریزر اسنوا (Refrigerator error code) خطای F1 : اواپراتور سرد نمی شود   خطای F2 : سنسور داخل فریزر خراب است   خطای F3 : سنسور داخل یخچال خراب است   خطای F4 : سنسور دیفراست خراب است   خطای F5 : دیفراست کار نمی کند   خطای F6 : IC حافظه […]