کد خطاهای یخچال سونیا – Sonia Refrigerator Error Code

کد خطاهای یخچال سونیا

کد خطاهای یخچال سونیا – Sonia Refrigerator Error Code کد خطاهای یخچال سونیا : خطای F1 : فن اواپراتور یخچال یا فریزر مشکل دارد   خطای F2 : سنسور محیطی فریزر مشکل دارد   خطای F3 : سنسور محیطی یخچال مشکل دارد   خطای F4 : سنسور اواپراتور فریزر مشکل دارد   خطای F5 : […]