کد خطاهای یخچال امرسان – Emerson refrigerator

کد خطاهای یخچال امرسان

کد خطاهای یخچال امرسان – Emerson refrigerator کد خطاهای یخچال امرسان : خطای 0-0 : مدار برد مشکل دارد   خطای FC : سنسور داخلی فریزر مشکل دارد   خطای CD : سنسور دیفراست مشکل دارد   خطای RD : سوئیچ مکنت یا دمپر مشکل دارد   خطای FA : فن مشکل دارد   خطای […]