کد خطاهای یخچال آریستون (Ariston Refrigerator Freezer)

کد خطاهای یخچال آریستون

کد خطاهای یخچال آریستون (Ariston Refrigerator Freezer) خطای F1 : مدار باز ترمیستور مشکل دارد!   خطای F2 : اتصال کوتاه ترمیستور فریزر!   خطای F3 : مدار باز ترمیستور یخچال مشکل دارد!   خطای F4 : اتصال کوتاه ترمیستور یخچال!   خطای F7 : مدار باز ترمیستور اواپراتور مشکل دارد!   خطای F8 : […]